Hoewel de informatie op de website van HalloWerk met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld en HalloWerk streeft naar de grootste mate van volledigheid in het verschaffen van informatie, kan HalloWerk geen garantie geven dat deze informatie volkomen juist is en/of blijft. Wijzigingen en aanvullingen aan de site kunnen per direct en zonder enige kennisgeving worden doorgevoerd. Bezoekers van deze site kunnen geen rechten ontlenen aan de publicaties op de website. HalloWerk aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die direct of indirect ontstaat als gevolg van het gebruik of als gevolg van de onmogelijkheid van het gebruik van door de op de website gepubliceerde informatie. Niets van de op de website gepubliceerde gegevens/bestanden mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar worden gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van HalloWerk.


Op de HalloWerk site en op deze Disclaimer is Nederlands recht van toepassing.